zasilek_pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które jest przyznawane osobom niezdolnym do samodzielnego bytowania. Ma on pomóc w pokryciu kosztów związanych z opieką, dlatego wypłacany jest bezpośrednio osobie, której przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny często mylony jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym, wypłacanym opiekunom osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oba te świadczenia przyznawane są z tytułu świadczeń rodzinnych.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny, przeznaczony jest dla:

 • osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • niepełnosprawnego dziecka (do ukończenia 16 lat),
 • osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby, która ukończyła 16 lat, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat),
 • osób uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • osoby, która ukończyła 16 lat, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat zasiłku pielęgnacyjnego przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znajduje się w artykule: Umiarkowany stopień niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

O zasiłek pielęgnacyjny mogą starać się zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy, którzy otrzymali:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy dyktowany powstałymi okolicznościami (uregulowanymi prawnie),
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • status uchodźcy,kartę pobytu z pozwoleniem na pracę.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, gdy:

 • osoba do niego uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np.:

a) domu pomocy społecznej,
b) zakładzie karnym,
c) placówce opiekuńczo-wychowawczej,
d) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
e) schronisku dla nieletnich,
f) zakładzie poprawczym,
g) areszcie śledczym,
h) zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
i) szkole wojskowej,
j) zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 • członkowi rodziny przysługuje zasiłek z zagranicy na pokrycie wydatków związanych z opieką nad tą osobą,
 • osoba ta otrzymuje dodatek pielęgnacyjny.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

W urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, osoba uprawniona do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego, powinna złożyć:

 • wniosek,
 • kopię dowodu osobistego,
 • jeśli dziecko nie ukończyło 16 lat – kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • jeśli dziecko ukończyło 16 lat – kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z datą jej powstania,
 • w przypadku przebywania osoby uprawionej do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o niefinansowaniu pobytu przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub budżet państwa.

Indywidualna sytuacja rodzinna osoby starającej się o zasiłek pielęgnacyjny, może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

zasilek_pielegnacyjny_wniosek

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiedniej instytucji, znajdującej się w miejscu jej zamieszkania. Przez jakiś czas był on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak obecnie odpowiedzialność za wypłatę zasiłku spadła na prezydentów miast, burmistrzów lub wójtów.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom do niego uprawnionym bez względu na osiągnięty przez nie próg dochodowy. Ma on pomóc w częściowym pokryciu kosztów związanych z brakiem samodzielności.

Dopóki dziecko nie osiągnie pełnoletności, wypłacany jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Po ukończeniu 18. roku życia, osoba zainteresowana (o ile nie została ubezwłasnowolniona), powinna złożyć wniosek osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, by wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego mogły być kontynuowane.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli zostało ono wydane na stałe, wówczas zasiłek również zostaje przyznany bezterminowo. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane na czas określony, zasiłek będzie wypłacany do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się termin ważności orzeczenia.

Wysokość zasiłku pozostaje na niezmienionym poziomie od kilku lat, jest to kwota 153 zł miesięcznie.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w przeciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przysługująca kwota zostanie wypłacona wstecz, od momentu wpłynięcia wniosku o ustalenie niepełnosprawności. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie trzech miesięcy, zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany od miesiąca, w którym wniosek o jego przyznanie został złożony.

Podsumowanie

Osoba starająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinna pamiętać, że nie jest on dodatkiem pielęgnacyjnym, ani świadczeniem pielęgnacyjnym. Otrzymywanie dodatku pielęgnacyjnego wyklucza przyznanie zasiłku.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: